सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ पाठ्यक्रम

Social Security Fund Exam Syllabusसामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा २०७६ साल पुष ३ गते प्रकासन गरिएको नयाँ पाठयक्रम यस प्रकार रहेको छ ।

Useful Links:

तह १० को लागि खुल्ने विज्ञापन


तह ०९ को लागि खुल्ने विज्ञापन


तह ०८ को लागि खुल्ने विज्ञापन


तह ०७ को लागि खुल्ने विज्ञापन


तह ०६ को लागि खुल्ने विज्ञापन


तह ०५ को लागि खुल्ने विज्ञापन


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post