प्रहरी सहायक निरीक्षक (ASI) पदको परिक्षा केन्द तोकिएको सुचना

 लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगाठित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

मिति २०७६ साल माघ ०१ गते प्रकासन गरेको नेपाल प्रहरीको - प्रहरी सहायक निरीक्षक (ASI) पदको परिक्षा केन्द तोकिएको सुचना ।

परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी जानकारी:

थप जानकारी र सम्पर्क गर्नको लागि तलको Link मा Click गर्नुहोला:

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post