राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पाठयक्रम

National Investigation Department

Exam Syllabus


Useful Links:


Click the Link below to download the Syllabus:

  • अनुसन्धान अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरह) को पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना २०७५
  • अनुसन्धान सहायक (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी सरह) को पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना २०७५
  • सहायक सूचक (राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी सरह) को पाठ्यक्रम – २०७६।९।१८
  • सहायक सूचक (सुरक्षा गार्ड) पदको पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना
  • कुचिकार (श्रेणीविहिन)पदको पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post